POLİTİKALARIMIZ

Çevreye, halkımıza ve müşterilerimize karşı olan sorumluluklarımızı sürekli memnuniyet sağlayacak şekilde yerine getirmektir.

Şirketimiz, kalitenin sürekli olarak iyileştirilmesi için, en iyi uygulamaların araştırılıp en kısa sürede müşterilerimizin hizmetine sunulmasına büyük önem vermektedir.

Şirketimiz, kalite hedeflerini kurum genelinde ve birimler bazında belirlemekte ve bunları her yıl yeniden gözden geçirerek güncelleştirmektedir.

Elektrik dağıtım hizmetlerinin, belirlenen kalite politikasına uygun olarak sunulması, Yönetim Kurulumuzun takibi, taahhüdü ve güvencesi altındadır.

 • KCETAŞ’a iletilen her türlü şikâyetin etkili, verimli ve ücretsiz bir şekilde aşağıdaki ilkeler çerçevesinde ele alınarak değerlendirileceğini,
 1. Müşteri Odaklılık,
 2. Objektiflik,
 3. Şeffaflık,
 4. Gizlilik,
 5. İzlenebilirlik ve Erişilebilirlik,
 6. Hesap verebilirlik.
 • Şikâyetlerin tamamının çözüme kavuşturulması için gerekli tüm performansın harcanacağını,
 • Müşteri memnuniyetinin sağlanmasında ve şikâyetlerin değerlendirilmesinde yasal mevzuata uygun hareket edileceğini,
 • Tüketici haklarına uygun olarak, Şikâyetlerle ilgili kişisel bilgilerin gizliliğine riayet edileceğini,
 • Yapılan her başvurunun analiz edilerek hizmetlerimize yönelik önleyici faaliyetler yapılacağını,

taahhüt ederiz. 

Şirketimiz tarafından sizlere sunulan hizmetlerle alakalı her türlü şikâyet, dilek, istek ve önerilerinizi;

 • Şirket Ana Hizmet binamızdaki Tüketici Hizmetleri Merkezimize, İlçelerde ise ilçe işletme şefliklerimize bizzat müracaat ederek,
 • İnteraktif erişim kanallarımızdan;
 1. 444 7 186 ve 186 numaralı telefondan çağrı merkezimizi arayarak,
 2. kcetas.com.tr internet sitemizdeki formlardan,
 3. Mobil uygulamalarımız aracılığı ile,

Hizmetlerimiz hakkındaki şikâyet ve önerileriniz Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde belirtilen süreler içerisinde ücretsiz olarak etkili ve verimli bir şekilde şirketimiz tarafından süratle değerlendirilecek ve tarafınıza iletişim araçları aracılığıyla dönüş sağlanacaktır.

Şikâyet edilen hizmet, faaliyet, ürün, karar vb. sizler tarafından kabul edilmediğinde iç ve dış kaynaklı alternatif çözüm yolları hakkında tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır.

İştiraki olduğumuz KCETAŞ liderliği ve sorumluluğunda müşterilerimizden, iş ortaklarımızdan gelen her bir talep, şikâyet, istek ve öneriyi;

Uymakla yükümlü olduğumuz kanun, yasal mevzuat, etik ilkelerimiz ve şirket kurallarına göre, objektif ve müşteri mahremiyetine riayet ederek, taahhüt ettiğimiz süreler içerisinde ve yetkin kaynaklar ile değerlendirir, gerçekçi ve uygulanabilir aksiyon ve çözümler sunarız.

Müşterilerimizin sesini yansıtan her bir talep, şikâyet, istek ve öneriyi; ürün ve hizmetlerimizin, organizasyonumuzun, alt yapımızın ve yönetim kalitemizin geliştirilmesi için birer fırsat olarak görür, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini “farklı beklentilere farklı çözümler” yaklaşımıyla karşılarız. Nitelikli personelimiz, sürekli gelişen süreç odaklı yaklaşımımız, yenilikçi hizmet ve teknolojimizle güncel gereksinimleri destekleyen çağrı merkezi hizmet anlayışını sunmak için tüm gücümüzle çalışırız.

İçinde bulunduğumuz topluma duyarlı bir çağrı merkezi olarak; Toplumumuzun ekonomik, çevresel, kültürel, sosyal gelişmesine destek olmak adına sosyal sorumluluk bilinci ile hareket ederiz.

 • Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin tüm risk unsurlarını ve fırsatları kurumsal risk yönetimi yaklaşımı kapsamında etki ve olasılığa göre tanımlamayı, değerlendirmeyi, izlemeyi ve gerektiğinde aksiyonlar almayı,
 • ISO 18001 standartları kapsamında tüm çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalığını artırarak çalışanlarımızın katılımı ile uygulamaları sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi,
 • Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitimlerle bilinçlendirilmesi, iş ortamında var olan tehlike ve risklerin minimize edilerek denetimlerle uygulamanın takibinin yapılarak güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasını ve sivil savunma hizmetlerinin planlanmasını, örgütlenmesini, yürütülmesini, koordinasyon ve kontrolü ile ilgili işlemleri etkin bir şekilde yerine getirilmesini,
 • Çalışanlarımıza iş sağlığı ve güvenliği bilicini yerleştirerek, iş kazası ile meslek hastalıklarını en aza indirmek, daha güvenli çalışma ortamı sağlamayı,
 • Sağlık-Emniyet-Çevre konularında komşu tesisler, yetkili merci ve yerel yönetimler ile oluşturulacak işbirliklerini artırmayı,
 • Olası acil durumlara karşı önceden planlayarak, acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmayı taahhüt eder.
 • Dağıtım bölgemiz kapsamında; çevreyi temizlemek yerine, kirletmemek düşüncesi ile çevre kirliliğine neden olan unsurların kontrol altına alınması, azaltılması ve önlemesini ilke edinmeyi,
 • Çevresel etkilerin azaltılması ile ilgili sürekli gelişmeye katkıda bulunacak faaliyetleri gerçekleştirmeyi,
 • Çevre Yönetim Sisteminin doğru şekilde algılanması için, gerekli ve yeterli şekilde dokümante edilmesini, uygulanmasını ve sürekliliğini sağlamayı,
 • Taahhüt edilen ve uygulanan bu politikayı; duyuru panoları, intranet ve kurum web sayfası aracılığı ile tüm paydaşlarımıza iletmeyi,
 • Politikanın kamu kurum-kuruluşlara ve üçüncü şahısların erişimine açık olmasını kabul eder,
 • Temeli “İnsana Saygı” olan yönetim anlayışını benimseyen Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş., çevrenin korunmasını uygunluk yükümlülüklerinin ötesinde, topluma saygının bir göstergesi olarak görev kabul etmeyi taahhüt eder.

KCETAŞ, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin şartlarını yerine getirmeyi, etkinliğini sürdürmeyi ve sürekli geliştirme faaliyetini devam ettirmeyi, yasal şartlar ve müşteri şartlarını göz önünde bulundurarak mevcut ve oluşabilecek riskleri de dikkate almak yoluyla bilgi güvenliği gereksinimlerini karşılamayı, Bilgi Güvenliği Politikası olarak belirlemiş ve ilgili taraflara sunmuştur.

Risk yönetim çerçevesi, bilgi güvenliği risklerinin tanımlanmasını, değerlendirilmesini, işlenmesini kapsar. Risk değerlendirmesi, uygulanabilirlik bildirgesi ve risk işleme planı, bilgi güvenliği risklerinin nasıl kontrol edildiğini tanımlar. Bu planın yönetiminden ve gerçekleştirilmesinden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Direktörü sorumludur. KCETAŞ, Bilgi Güvenliği Politikasının uygulanmasının sağlanması ve kontrolünün yapılmasının, güvenlik ihlallerinde de gerekli yaptırımın icra edilmesinin yönetim tarafından desteklendiğini beyan eder.

Bilgi işlem altyapısını kullanan ve bilgi kaynaklarına ulaşan herkes, kişisel ve elektronik iletişimde ve üçüncü taraflarla yapılan bilgi alışverişlerinde firmaya ait bilgiyi sağlamalı ve kritiklik düzeylerine göre işlediği bilginin yedeklenmesini sağlamalı, risk düzeylerine göre belirlenen güvenlik önlemlerini almalı, bilgi güvenliği ihlal olaylarını raporlamalı ve ilgili birimlere bildirmeli, bu ihlalleri engelleyecek önlemleri almalıdır.

Şirket içi bilgi kaynakları (duyuru, doküman vb.) yetkisiz olarak üçüncü kişilere iletilemez. Şirket bilişim kaynakları, T.C. yasalarına ve bunlara bağlı yönetmeliklere aykırı faaliyetler amacıyla kullanılamaz. Şirketin tüm çalışanları ve BGYS’de tanımlanan dış taraflar, bu politika ve politikayla ilişkili BGYS politika, prosedür ve talimatlarına uymakla yükümlüdür.