Yer Altı Suyu Kullanma Belgesine Sahip Müşterilerimizin Dikkatine

YER ALTI SUYU KULLANMA BELGESİNE SAHİP MÜŞTERİLERİN SAYAÇ OTOMASYON SİSTEMLERİNE DAHİL EDİLMESİ İÇİN GEREKLİ ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLER

1. Bu dokümanda mevcut bilgiler mühürlü bölümler için geçerlidir.

2. Pano Karkası:

•Yere beton kaide üzerine montaj yapılmalıdır.
•En az 3 mm DKP sacdan imal edilmelidir.
•İç kapakta açılmanın algılanacağı mekanik switch montajı yapılacaktır.
•Kapaklarında en az 3 menteşe olacak, menteşe içindeki parçalar düşmeyecek şekilde sağlam olmalı ayrıca kapaklar en az 120° açılacak ve kapaklarda rüzgâr koruması olacaktır.
•Kilit sistemi kilitlendiğinde, panonun kapısını tam kavrayacak ve kapandığında açıklık bırakmayacak yapıda olacaktır.
•Kilitlerin parçaları paslanmaz çelik olacaktır.
•Pano enerji giriş ve çıkışlar alttan olacaktır. Pano içerisinde enerji giriş kablosu içeriden müdahale edilemeyecek şekilde örtü plakası ile izole edilmelidir.
•Pano arka tarafı tamamen kapalı olarak tasarlanacak ve arka kısımdan müdahalede bulunamayacak yapıda olacaktır. (Dışarıdan sökülemeyecek şekilde olacaktır.)

3. Pano Teçhizatları:

•Termik Manyetik Şalter Açtırma Bobini, Mekanik Switch ve Kontak kabloları, sayaç RS485 haberleşme kablosu haberleşme ünitesi montajına uygun hazır halde olmadır.
•Pano içerisinde kullanılacak akım trafosu, ampermetre, voltmetrelerin ve diğer ölçü cihazlarının doğruluk sınıfı standartlara uygun olacaktır.
•Haberleşme ünitesi enerji beslemesi Termik Manyetik Şalter’den önce alınarak Haberleşme ünitesi sürekli enerjili durumda kalacaktır. Haberleşme ünitesi için uygun koruma devresi olacaktır.

4.Pano Bölümleri:

•Tarımsal sulama panoları iki ayrı bölümden oluşacak ve birbirinden bağımsız olacaktır.
•1. bölmeye sadece KCETAŞ görevlileri tarafından müdahale edilebilecektir.
•Tarımsal Sulama panolarının KCETAŞ kısmı dışarıdan müdahale edilememesi için kilitli ve mühürlü olacaktır.
•Mühürlü bölme içerisinde bulunan giriş Termik Manyetik Şaltere dışarıdan herhangi bir şekilde müdahale edilemeyecek şekilde tasarlanmalı ve sadece sayaç okuma boşluğu bırakılacaktır.
•2.bölme herhangi bir arıza durumunda abone tarafından da müdahale edilebilecek şekilde tasarlanacaktır.
•Yeni tesis edilen pano içerisinde KCETAŞ kısmında bulunan ana giriş TMŞ haricinde mühürlü bölme altında abone kısmında bir giriş TMŞ daha bulunacaktır. Bu TMŞ panoda çıkacak bir arıza durumunda işletmeye haber vermeden kullanıcının arızaya müdahale edebilmesine olanak verecektir.

5. Giriş Termik Manyetik Şalter Özellikleri:

•Tarımsal Sulama panolarında, açtırma bobinli ve kontak bilgisini verebilecek tipte olacak ve haberleşme modülü üzerinden otomatik olarak kumanda edilecektir.
•Mühürlü bölme içerisinde bulunan giriş Termik Manyetik Şalter, hata akımı ve kaçak akım koruma fonksiyonlarına sahip olacaktır veya harici bir sistem ile bu sağlanacaktır. (Açma bobinli 3 Kutuplu Termik Manyetik Şalter, kaçak akım rölesi ya da 4 kutuplu hata akımı ve kaçak akım koruması içeren Termik Manyetik Şalter kullanılması)
•Kompakt tip devre kesicilerin açtırma bobinleri 220 V AC ile çalışabilmelidir.
•Devre kesicilerin, pozisyon durumunu gösteren 3 kablolu yardımcı kontakları (Açık ve kapalı- NA+NK) bulunmalıdır ayrıca arıza durumunda (Açık ve kapalı) değiştirilebilir yapıda donatılmalıdır.

6.Mevcut sistemler için tesis edilecek Tarımsal sulama panoları tek bölümden oluşacaktır.

7.KCETAŞ, kontroller sırasında pano iç yerleşimi ve kullanılan malzeme kalitesi ile ilgili hususlarda TEDAŞ Teknik Şartnamesi, KCETAŞ Özel Şartnamesi ve Tip Projelerine uygun olarak değişiklik yapma hakkına sahiptir.

8. Panoların tasarım ve imalinde; Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’nin, İç Tesisatlar Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili hükümlerine uygun olacaktır.

9. Panolar, aksi belirtilmedikçe TEDAŞ ASOP(Alçak Gerilim Otomasyon Panosu) şartnamesinde verilen teknik standartlara ve KCETAŞ tarafından verilen bilgi, teknik detaylara uygun olarak imal edilecektir.

10. Pano ile ilgili KCETAŞ onayı alınacaktır.

OSOS Kapsamında kullanılacak Sayaçların Asgari Teknik Özellikleri

11.1.Sayaçlar yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli testleri yapılmış ve sistem onay belgesine sahip olacaktır.

11.2.Kullanıldığı ölçü noktasının durumuna göre elektrik piyasası mevzuatında öngörülen asgari özellikleri taşımalıdır.

11.3.Sayaç üzerinde, uzaktan haberleşmeyi sağlamaya yönelik dahili haberleşme donanımı bulunmalı veya harici haberleşme donanımı ile irtibatı sağlayacak, optik porttan bağımsız, Cl veya RS 485 elektriksel haberleşme portu veya ethernet (RJ45) haberleşme portu bulunmalıdır.

11.4.Sayaçlar yük profili verme özelliğini haiz olmalı, yük profili 15, 30, 60‘ar dakikalık periyotlar kapsamında yapabilmeli, yük profili ölçüm periyotları uzaktan ayarlanabilir olmalıdır. Her 15 dakikalık ölçümleri içeren yük profillerini hafızasında en az 90 gün süre ile saklayabilmelidir.

11.5.Sayacın gerçek zaman saatini besleyen pilin ömrü imal tarihinden itibaren en az 10 yıl olmalıdır.

11.6.Sayaçların zaman senkronizasyonu uzaktan yapılabilir olmalıdır.

11.7.OSOS sistemine dahil olacak sayaçların ana terminalleri arasındaki darbe dayanım gerilimi ilgili standartlara uygun olarak en az 12 kV olmalıdır.

11.8.Sayaçlarda demant bilgisi oluşturma ve sıfırlama işlemi, programlanan tarih-saatte otomatik olarak veya mühür altındaki bir butona basılarak veya haberleşme donanımı üzerinden uzaktan yapılabilmelidir.

11.9.Sayaçlar, ileri ve geri saat (yaz saati uygulaması) uygulamasını otomatik olarak kendisi yapabilmeli veya aynı zamanda uzaktan erişim sağlanarak saat ve gün değişikliği yapılabilmelidir.

11.10.Sayaçlar her bir faz için anlık akım ve gerilim bilgilerini elektriksel port üzerinden verebilmelidir. Bu sayede Kontrol Merkezinden anlık akım ve gerilim bilgileri izlenebilmelidir.

11.11.Sayaçlarda en az bir adet kontak girişi, iki adet kontrol çıkışı bulunmalıdır. Gerektiğinde bu çıkışlar kullanılarak TMŞ üzerinde kesme ve açma işlemi yapılabilmelidir.

Testler

•Ekipmana ait tip test deneyleri akredite olmuş bağımsız laboratuar tarafından yapılmış olacaktır.
•Rutin testler TS EN 61439-2:2011 standartlarına uygun olarak yapılacaktır.
•Rutin diğer testler standartlara uygun olarak yapılacaktır.