KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca şirketimiz Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.’nin , KVKK’nın 3. maddesinde tanımlanan “Kişisel Veri”nin  (“Veriler”)  korunması ve bu Veriler’in KVKK’ya uygun kullanımı konusundaki şirket politikasını kamuoyuna duyururuz.

Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliğini göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” doğrultusunda sizleri aydınlatmak istiyoruz. Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz.

6698 s.Kanun kapsamında, gerçek/tüzel kişilerin, gerçek kişi temsilcilerinin; kimlik, iletişim, ikametgah gibi bilgileri başta olmak üzere sözleşme ilişkisi kapsamında edinilen her tür verileri ile ilgili kişiyi tanıtan, biyometrik veriler de dahil olmak üzere her türlü bilgi kişisel veri/özel nitelikli kişisel veri olarak değerlendirilmektedir.

Şirket olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, elektrik dağıtım hizmeti sunulan kişiler ile birlikte Şirketimiz ile ilişkili tüm kişilere ait her türlü kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak aşağıdaki şekilde ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, 3. Kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve mevzuatta belirtilen diğer usul ve esaslara göre işlenebilecektir.

 1. Veri Sorumlusu:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Şirketimiz ile tüketici, abone, müşteri, tedarikçi veya çalışan vb. sıfatlarla paylaştığınız kişisel verileriniz KVKK’ya uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, işin gerektirmesi halinde işin gerektirdiği kadarıyla üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanacak, profilleme için kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Neleri Kapsadığı ve Toplanma Yöntemi

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişisel verileriniz,  Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı ve tabi olunan diğer mevzuat dahilinde, Şirketimiz tarafından sağlanan dağıtım hizmetleri kapsamında, anlaşmalı kuruluşlar, destek hizmet kuruluşları, Şirket faaliyetlerinin tamamlayıcısı ve uzantısı niteliğindeki hizmetlerin alındığı taraflar, Şirketimizin her türlü hizmet noktalarında, internet sitesi, online işlem merkezi, sosyal medya, mobil uygulamalar, çağrı merkezleri ve benzeri diğer kanallar aracılığıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Elektrik Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında, faaliyetlerimizle ilgili hizmetlerin verilebilmesi, sözleşme kapsamındaki hizmetlerin kaliteli olarak sunumu ve hizmet kalitesinin ölçülmesi ve artırılması, tüketim ve kullanım alışkanlıklarınızın tespiti, hizmetler hakkında bilgi verilebilmesi, duyuru, tebrik ve uyarıların iletilmesi, bilgi araştırmaları, Şirketimizin stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, müşteri hizmetleri, planlama, istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmaları, güvenliğin sağlanması, Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi, başta Elektrik Piyasası mevzuatı olmak üzere diğer tüm mevzuat, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve diğer kamu otoritelerince öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uygun olarak yürütülecek iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla otomatik olan ya da olmayan yöntemlerle, veri işleme amacı geçerli olduğu sürece işlenebilecektir.

 1. Veri Saklama ve Veri Güvenliği

Kişisel verileriniz veri işleme amacı geçerli olduğu sürece saklanacaktır. Veriler, Şirket’in tabi olduğu ilgili mevzuat, kanun, kamu kurum ve kuruluşlarının bildirdiği süreler zarfında muhafaza edilecektir. İşlenen, saklanan verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri Şirketimiz tarafından alınmakta ve düzenli olarak takibi yapılmaktadır.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Elektrik Piyasası Kanun ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar, kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişileri; elektrik dağıtım faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız tüzel ve gerçek kişilere, taşeronlar, çözüm ortakları, anlaşmalı olduğu Pazar araştırma şirketleri, alacaklarının tahsili ve takibine ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlar, denetim firmaları, hukuk büroları gibi danışmanlık hizmeti alınan üçüncü kişilere KVKK’nın 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme Şartları ve Amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacak olup, yasal yükümlülükler ve resmi kurum/kuruluşlar haricinde ilgisiz üçüncü kişilerle paylaşılmayacak ya da ilgisiz üçüncü kişilere aktarılmayacaktır.

 1. Kanunun Öngördüğü İstisnalar

İlgili mevzuat uyarınca, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydı ile sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilen işlenmesinin gerekli olması; kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, tarafınızca alenileştirilmiş olması, tarafınıza herhangi bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, temek hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslara göre açık rızanız olmadan kişisel verileriniz işlenebilecektir. Kanunda sayılan diğer istisnalar saklıdır.

 1. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

Şirket kişisel verilerin korunması konusunda gerekli olan teknik, idari ve hukuki her türlü tedbiri almaktadır. Şirketimiz bu verileri işlerken hukuka ve dürüstlük kuralına riayet ederek verilerin doğru olmasına, işlemin kapsamı dışında kullanılmamasına, meşru amaçlar doğrultusunda işlenmesine, verilerin güncel tutulmasına ve hedeflenen amaç için gereken makul süre kadar muhafaza edilmesine dikkat etmektedir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları:

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi iş bu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda talebin değerlendirilmesini müteakip en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde tarafınıza dönüş yapılacaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerin özellikle otomatik olarak analiz edilmesi neticesinde veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
 1. Talep İletme Yöntemi

KVKK’nın 13’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmanıza ilişkin yazılı talebinizi Seyitgazi Mah. Nuh Naci Yazgan Cad. No: 32 38030 Melikgazi / KAYSERİ adresine ıslak imzalı olarak gönderebilir veya şahsen ya da vekiliniz aracılığı ile başvuru yapabilirsiniz.

Söz konusu başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, ayrıca kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

 1. Veri Gizliliği İlkelerinde Yapılacak Değişiklikler

Mevzuat değişikliklerine bağlı olarak aydınlatma metninde değişiklik yapılabilecektir. Değişiklik söz konusu olduğunda, internet sitemizde gerekli duyurular yapılacak olup, bu değişikliklerden haberdar olabilmeniz için internet sitemizi düzenli olarak ziyaret etmeniz uygun olacaktır.