ABONELİK HİZMETLERİ

1 -BAĞLANTI BAŞVURUSUNDA İSTENİLECEK BELGELER

Başvuru ;

1)Mülk sahibi veya vekili

2) Mülk kiraya verilmiş ise belgelenmesi kaydıyla kiracı tarafından yapılır. 

Başvuru sırasında

 1. Tapu Fotokopisi
 2. Onaylı İç Tesisat Projesi
 3. Yapı Ruhsatı/Yapı Kullanma İzin Belgesi
 4. İş Başlama –İş Bitirme Formu
 5. Tesisat Muayene Uygunluk Belgesi
 6. Numarataj Belgesi
 7. Müşteri Mülkiyet Sınırlarını Gösterir Belge
 8. Meskun Mahal Belgesi

Evraklar istenir.

2- BAĞLANTI GÖRÜŞÜNÜN ALINMASI

Bağlantı görüşünde öngörülen bağlantı tarhini veya bağlantı Anlaşmasının imza tarihinden itibaren ön görülen bağlantı süresine ( Madde /a-5), bağlantı gerilim seviyesine, tesis edilmesi gereken dağıtım tesisinin kapsamına, bunlara ilişkin tarafların yükümlülüklerine, bağlantı bedeline ve hat katılımına  ilişkin bilgilere yer verilir. Bağlantı görüşünün geçerlilik süresi altmış (60) günde az olamaz. 

3 -BAĞLANTI ANLAŞMASI İÇİN İSTENİLEN BELGELER.

Bağlantı Başvurusunda ibraz edilmesi gereken belgeler şöyledir:

1) Dağıtım sistemine bağlantı başvurusunda bulunmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, bulundukları dağıtım bölgesindeki dağıtım şirketine müracaat eder.

2) Birinci madde kapsamında bağlantı talebinde bulunan başvuru sahibi;

a) Şirketimizden alınmış Bağlantı Görüşü Belgesi

b) Bağlantı hattının kimin tarafında yapılacağına dair dilekçe

c) Tapu kaydını ve onaylı elektrik projesini,

d) İmar alanı içerisinde bulunanlar, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 30 ve 31’inci maddelerine göre yapı kullanma iznini,

e) Köy yerleşik alanları ve civarı ile mezralarda bulunanlar, 3194 sayılı İmar Kanununun 27 ve 30’uncu maddelerine göre yapı kullanma iznini,

f) İmar ve köy yerleşim alanları dışında bulunanlar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden verilecek yapı kullanma iznine ilişkin belgeyi,

g)Ruhsat gerektirmeyen kullanım yerleri için mevzuat kapsamında ilgili mercilerden alınacak izin belgesini,

h) 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun hükümleri kapsamındaki yerler için alınan izin belgesini,

ı) İnşa halindeki yapılar için 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri uyarınca alınan yapı ruhsatını,

i) İlgili mevzuatın zorunlu kılması halinde istenecek diğer belgeleri, dağıtım şirketine ibraz eder.

3) Kullanım amacıyla sınırlı bir süre için, dağıtım sistemine geçici bağlantı yaparak elektrik enerjisi temin etmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler, elektrik projesini ve kullanım amacının gerektirdiği izin belgesini ibraz etmek kaydıyla başvuruda bulunur.

(3194 s. K. Geçici m. 11 uyarınca, 12.10.2004 tarihinden önce yapılmış yapılar için yapı ruhsatı alınmış olma ve buna göre yapılmış olma şartı aranmaz. 12.10.2004 tarihi ile  26.7.2008 tarihi arasında yapı ruhsatı almış ve buna göre yapılmış yapılar için, yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğal gaz gibi alt yapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğünün belgelenmesi halinde, ilgili mevzuat doğrultusunda fenni gereklerin yerine getirilmiş olması ve şirketimize başvurulması üzerine, yapı kullanma izni alınıncaya kadar geçici olarak elektrik bağlanabilir. Bu kapsamda, ilgili belediyeden şirketimize elektriğin kesilmesi talebinin söz konusu olması halinde bağlantı kesilir).

Bunun yanında, Bağlantı Anlaşması yapılmadan önce 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun uyarınca yapı denetimine tabi yapılar için denetim kuruluşunca verilecek uygunluk belgesi, yapı denetimine tabi olmayan kamu kurum veya kuruluşları tarafından yapılan/yaptırılan yapılar için ilgili mühendis tarafından düzenlenecek uygunluk belgesi, yapı denetimine tabi olmayan diğer yapılar için ,Topraklama ölçüm formu, iş bitim belgesi, Geçici kabul tutanağı (3’üncü şahıslarca yapılmış trafo, saha dağıtım kutusu ve şebeke direkleri için) ibraz edilmelidir.​​

4) Enerji izninin verilmiş olması ve gerekli belgelerin eksiksiz olarak ibraz edilmiş olması kaydıyla mülkiyet, kullanım hakları ve bağlantı koşulları gibi hususların yer aldığı bağlantı anlaşması imzalanmaktadır. Bağlantı anlaşmasında yer alan adresteki kullanım yeri var olduğu sürece, bağlantı anlaşması yürürlükte kalır ve söz konusu kullanım yerindeki müşteri değişikliği halinde yeni bir bağlantı anlaşması yapılmamaktadır.

2) ABONELİK SONRASI HİZMETLER

a)Elektrik Tüketim Tespiti

Endeks Okuma Servisi Tarafından Hazırlanacaktır.

b) Sayacın Arızalı Olması

Sayaç ve Ölçü devreleri Kontrol Şefliği tarafından hazırlanacaktır.

c) Kaçak/Usulsuz Elektrik Kullanımı

Sayaç ve Ölçü devreleri Kontrol Şefliği tarafından hazırlanacaktır.

d)Elektrik Kesme Açma İşlemleri

Zamanında ödenmeyen borçlar

MADDE 15 – (1) Zamanında ödenmeyen borçların tahsiline ilişkin hususlar; perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşmalar kapsamında düzenlenir.

(2) Tüketicinin elektrik enerjisi tüketimine ilişkin ödemelerini son ödeme tarihine kadar yapmaması durumunda tedarikçi tarafından tüketiciye yazılı olarak ikinci bildirimde bulunulur. Söz konusu bildirimde tüketicinin ödeme yükümlülüğünü belirtilen sürede yerine getirmemesi halinde elektrik enerjisinin kesileceği belirtilir. Tedarikçi tarafından perakende satış sözleşmesinde veya ikili anlaşmada belirlenecek bu süre, ikinci bildirimin yapıldığı tarihten itibaren en az beş iş günüdür. İkinci bildirim ile ilgili olarak, tedarikçi tarafından gerekli görülmesi halinde, yazılı bildirime ek olarak, ayrıca diğer haberleşme kanalları da kullanılarak bildirimde bulunulabilir.

(3) Tüketicinin perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşmalar kapsamında öngörülen ödemeleri, ikinci bildirimde belirtilen süre içerisinde de yapmaması halinde, ilgili tedarikçinin bildirimi üzerine, bildirim tarihinden itibaren en geç beş iş günü içerisinde TEİAŞ veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından kesme bildirimi düzenlenmek suretiyle elektriği kesilir. Kesme bildiriminde, kesme tarihi ile saatine ve son endeks değerine yer verilmesi zorunludur. Söz konusu durum bir gün içerisinde TEİAŞ veya dağıtım şirketi tarafından ilgili tedarikçiye bildirilir.

(4) Düzenlenen tarifelerle enerji ve/veya kapasite satın alan tüketicilerce zamanında ödenmeyen borçlara, görevli tedarik şirketi tarafından bu Yönetmelikte belirlenen oranı aşmamak üzere, gecikme zammı uygulanır. Gecikme zammı günlük olarak uygulanır.

(5) Borcun zamanında ödenmemesi nedeniyle elektrik enerjisi kesilmiş olan tüketicinin, birikmiş borçlarını gecikme zamları ile birlikte peşin ödeyerek veya görevli tedarik şirketi tarafından belirlenen takvim dahilinde ödemeyi taahhüt ederek görevli tedarik şirketine başvurması halinde tüketicinin elektrik enerjisi, 16. madde hükümleri çerçevesinde yeniden bağlanır.

(6) Aynı kullanım yerine ait başka tüketicilerin önceki dönemlere ilişkin tüketimlerinden kaynaklanan borçları, yeni tüketicinin üstlenmesi talep edilemez.

(7) Tüketicinin bir perakende satış sözleşmesinden kaynaklanan borcu nedeniyle, aynı tüketicinin başka bir perakende satış sözleşmesine konu kullanım yerinin elektriği kesilemez.

Elektriğin kesilmesi ve kesilmiş olan elektriğin yeniden bağlanması

MADDE 16 – (1) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi, 10 uncu maddenin ikinci fıkra hükümleri saklı kalmak koşuluyla, perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşması sona eren tüketicinin yeni bir perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşması bulunmaması halinde, kullanım yerinin elektrik enerjisini keser.

(2) İkili anlaşma ile elektrik enerjisi ve/veya kapasite satın almakta olan bir serbest tüketicinin;

a) İkili anlaşmasının sona ermiş olması,

b) Sona erme tarihi itibariyle, serbest tüketicinin elektriğinin kesilmiş olması,

durumunda, serbest tüketicinin ilgili görevli tedarik şirketi ile perakende satış sözleşmesi yapma tarihine kadar, söz konusu tüketici son kaynak tedariğinden yararlandırılmaz.

(3) Bu madde ile 15, 26 ve 32. maddeler uyarınca TEİAŞ veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından elektriği kesilmiş olan tüketicinin, ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesi ve ilgili tedarikçinin TEİAŞ veya dağıtım şirketine bildirmesi üzerine;

a) İmar yerleşim alanında iki gün içerisinde,

b) İmar yerleşim alanı dışında üç gün içerisinde,

Elektrik enerjisi yeniden bağlanır. 15 inci madde sebebiyle yapılacak bağlama işleminden sonra ilgili tüketiciye bağlama bildiriminde bulunulur. Bağlama bildiriminde, bağlama tarihi ile saatine ve son endeks değerine yer verilmesi zorunludur.

(4) Elektrik enerjisinin yeniden bağlanması için, tüketici tarafından ödenecek kesme-bağlama bedeli, kesme-bağlamanın TEİAŞ veya dağıtım şirketi tarafından tedarik şirketine bildirimini takip eden bir sonraki döneme ait ödeme bildirimine yansıtılır. Bu kapsamda;

a) Fiilen elektriği kesilmeyen tüketiciden kesme-bağlama bedeli talep edilmez.

b) Tedarikçinin iletim  veya dağıtım şirketine elektriğin kesilmesi bildiriminde bulunmasından sonra, tüketicinin yükümlülüklerini yerine getirmesine rağmen bu durumun söz konusu tedarikçi tarafından TEİAŞ veya ilgili dağıtım şirketine bildirilmemesi ve TEİAŞ veya dağıtım şirketinin yükümlülüklerin yerine getirildiğini kesme-bağlama işleminin uygulanması için varmış olduğu kullanım yerinde öğrenmesi halinde, söz konusu kesme – bağlama bedelinin yarısı oranında bir bedelin,  ilgili tedarikçi tarafından TEİAŞ veya ilgili dağıtım şirketine ödenmesi zorunludur. Ödenen bu bedel tüketicinin ödeme bildirimine yansıtılamaz.

1- ELEKTRİK TÜKETİM TESPİTİ 
Abonenin elektrik tüketimi, Perakende Satış Hizmetleri Müdürlüğü Endeks Birimi elemanlarınca belirlenen dönemlerde tespit edilir. Sayacın kaydettiği değerle, bir önceki dönem kaydedilen değer farkı o dönemin tüketimini verir.
Sayaç okuma (endeks) memurunun ev veya işyerlerinin kapalı olması gibi nedenlerle gerekli tespitte bulunamaması halinde abone, sayaç üzerindeki son endeksini ilgili birime bildirerek peşin ödemede bulunabilir. Üst Üste iki okuma dönemi sayacı okunamayan abonenin elektriği kesilebilir.
Abonelerimizin müracaatları halinde fatura son ödeme tarihi abonenin isteği göz önüne alınarak düzenlenebilir.

2- SAYACIN ARIZALI OLMASI

Abone sayaç arızasını çağrı merkezimize telefon ihbarı, şahsen müracaat veya yazılı dilekçe ile bildirir. Dilekçe örneği ilgili birimimizden matbu olarak temin edilebilir. Arızalı veya itiraza konu sayaç Şirketimizce temin edilen yeni elektronik sayaç ile değiştirilir. Sökülen sayaç, sayaç ayar ve kalibrasyon laboratuvarında kontrol edilir.

Sayaç normal ise; tüketimin doğru olduğu kabul edilir ve buna göre işlem sonuçlandırılır. Sayaç arızalı ise; arızalı olduğu süre için geçmiş dönem tüketimlerine göre kıyas tahakkuk işlemi yapılır.

3- USULSÜZ ELEKTRİK ENERJİSİ TÜKETİMİ

Tüketicinin;

 • Ölçme noktasından sonraki kendi elektrik tesisatından üçüncü şahıslara elektrik enerjisi vermesi,
 • Kendi adına perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşması olmadan daha önceki tüketici adına düzenlenen ödeme bildirimlerini ödemek suretiyle elektrik enerjisi tüketmesi,
 • Sayaç ve ölçü devreleri mühürsüz olduğu halde ilgili tüzel kişilere haber vermeden elektrik enerjisi tüketmesi,
 • İlgili lisans sahibi tüzel kişi tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde yapılması gereken bağlantı işleminin tamamlanmasını beklemeksizin, tüketimin doğru tespit edilmesini engellemeyecek şekilde bağlantı yapması/yaptırması,
 • İlgili tüzel kişilere yapılmış başvuru olmaksızın, bulunduğu abone grubunun kapsamı dışında elektrik enerjisi tüketmesi,
 • Güç trafosunu değiştirdiği halde ilgili tüzel kişilere durumu yazılı olarak onbeş gün içerisinde bildirmemesi,
 • Mesken aboneleri hariç, kendisine ait tesis veya tesislerdeki bağlantı gücünün yüzde yirmiden daha fazla artması halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde ilgili lisans sahibi tüzel kişiye başvurmaması veya başvurmuş olmasına rağmen ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi,
 • Kesilen elektriği yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin izni dışında açması,
 • İkili anlaşma kapsamında enerji almaktayken son kaynak tedariği kapsamına dahil olmasına rağmen son kaynak tedariğine ilişkin perakende satış sözleşmesi imzalamak için öngörülen süreler içerisinde, ilgili görevli tedarik şirketine başvurmaması,

hallerinde, usulsüz elektrik enerjisi tüketmiş sayılır.

4- KAÇAK ELEKTRİK ENERJİSİ TÜKETİMİ

Gerçek veya tüzel kişinin;

 • Kullanım yerine ilişkin olarak; perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşma olmaksızın dağıtım sistemine müdahale ederek elektrik enerjisi tüketmesi,
 • Dağıtım sistemine veya sayaçlara veya ölçü sistemine ya da yapı bina giriş noktasından sayaca kadar olan tesisata müdahale ederek, tüketimin doğru tespit edilmesini engellemek suretiyle, eksik veya hatalı ölçüm yapılması veya hiç ölçülmeden veya yasal şekilde tesis edilmemiş sayaçtan geçirilerek, mevzuata aykırı bir şekilde elektrik enerjisi tüketmesi,
 • Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin ilgili mevzuata uygun olarak kestiği elektrik enerjisini, mücbir sebep halleri dışında; yükümlülüklerini yerine getirmeden dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin izni dışında açması,

kaçak elektrik enerjisi tüketimi olarak kabul edilir.

Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi, kaçak tespit süreci sonucunda kaçak elektrik enerjisi tüketimi tespit edilen gerçek veya tüzel kişilerin elektrik enerjisini keserek sayacı mühürler ve kaçak tespit tutanağı düzenleyerek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunur.

5- BORCUN ZAMANINDA ÖDENMEMESİ
Son ödeme tarihinden sonra yapılacak ödemelere elektrik faturasına ilave olarak yasaların öngördüğü oranda günlük gecikme faizi uygulanır.
Son ödeme tarihinden bir gün sonra elektik kesme ihbarı gönderilir. 5 gün içerisinde borç ödemesi yapılmamış ise abonenin elektriği kesilir.
Elektriği kesilen abone, kesildiği tarihten itibaren 1 ay içinde borcunu ödemez ise sözleşmesi fesh edilir ve yeniden sözleşme yapmak zorunda kalır.

6- ABONELİĞİN SONA ERMESİ
Abonenin yazılı dilekçesi ile şahsen veya vekilinin ,Merkezde Perakende Satış Hizmetleri Müdürlüğü Sözleşmeler Şefliğine, ilçe,Kasaba ve Köylerde ise İlçe İşletme Şefliklerine müracaatı ile abonenin yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya Sözleşmesine aykırı bir davranış göstermesi durumunda, sözleşmesi fesh edilir.

7- YENİDEN ELEKTRİK VERİLMESİ
Yürürlükte bulanan mevzuat ve Sözleşme hükümlerine aykırı hareketinden dolayı (Abonenin borcundan, Kaçak yada usulsüz elektrik kullanımından), güvenlik, aboneliğin feshi veya abonenin dilekçeli başvurusu nedeniyle elektriği kesilen aboneye, duruma göre yükümlülüğünü yerine getirmesi veya dilekçeyle başvurması halinde elektrik enerjisi verilir.
Şirketimizin haberi olmadan elektrik kullanımına devam eden aboneye kaçak elektrik kullanma hükümleri uygulanır.

8- ARIZALARIN BİLDİRİLMESİ
Abonelerimiz elektrik arızalarını; Merkezde 24 saat açık olan Arıza Servisimize, İlçe-Kasaba ve Köylerde ilgili İşletme Şefliklerine sözlü olarak veya telefonla bildirdikleri anda olağanüstü durumlar haricinde arızalara merkezde azami 30 dakikada, İlçe-Kasaba ve Köylerde ise 4 saatte müdahale edilecektir.

9- UYGUNSUZLUKLARIN İHBARI
Abonelerimiz çevrelerinde tespit ettikleri elektrik ile ilgili her türlü uygunsuzlukları Şirketimiz Arıza Servisine veya İşletme Şefliklerine bildirebilirler.

10-ELEKTRİK ÇARPILMALARI 
İşletme kusuru nedeniyle büyük, küçük baş hayvanların elektrik çarpılmalarından dolayı ölmesi halinde, aşağıdaki işlemlerin yapılmasını durumunda zarar Şirketimizce karşılanacaktır.

 • Ölüm meydana geldiğinde aynı gün ya da en geç 48 saat içerisinde bağlı bulunduğu Kaymakamlığa veya Mülki Amirliğe müracaat edilerek bir veteriner hekim isteyerek ölüm olayının nedenini (otopsi) rapor etmesi, raporla birlikte hayvanın cinsi, ırkı, tahmini ağırlığı ve ederini yazması gerekir.
 • Olayın meydana geldiği yer, işletme şefliğine müracaat ederek işletme kusuru olduğunun tespit tutanağının alınması.
 • Bir ve ikinci maddede belirtilen hususları yerine getirdikten sonra Şirket merkezine yazılı bir dilekçe ile ve dilekçe ekine yukarıdaki rapor ve tutanağı ekleyerek müracaat edilmesi. Bu durumda zarar ve ziyanın müracaatına müteakip en geç iki iş günü içerisinde ödenecektir.

11- ŞİKAYET VE DİLEKLER
Abonelerimiz kendi kofralarına (Giriş Sigortası) veya sayaç girişine kadar elektrikle ilgili her türlü şikayet ve dileklerini Şirketimize iletebilirler.
İç elektrik tesisatıyla ilgili arızalar aboneye aittir. Bu tür arızalar için sertifikalı özel elektrikçilere başvurmanız gerekir.
Kullanılan elektrikte standart dışı voltaj yükselmesi veya düşmesi süreklilik arz ediyor ise Merkezde, Dağıtım Sistemi İşletme ve Bakım Müdürlüğüne, İlçelerde, İlçe İşletme Şefliklerine müracaat edilebilir. Müracaatınız en kısa sürede incelenerek değerlendirilecektir.